Attraktiv klub - Projekt Det gode klub liv

Fritidscenteret har i samarbejde med forældrerådet sat projekt "Det gode klubliv" i værk.

Projekt Det Gode Klubliv vil bidrage til, at børn og unge i alderen 10-18 år bosiddende i Københavns Indre By og på Christianshavn får mulighed for at leve et trygt og kompetenceudviklende fritidsliv baseret på inkluderende og identitetsskabende fællesskaber med jævnaldrende.

Projekt Det Gode Klubliv har til formål at skabe sådanne attraktive klubmiljøer for de potentielle 4800 klubmedlemmer, som bor i Københavns Indre By og på Christianshavn. Og således lægge kimen til et godt, sundt og produktivt ungdomsliv hos disse børn og unge.

Projektindhold og metode

Projektet har tre hovedbestanddele; 1.Kompetenceudviklende aktiviteter for målgruppen, 2.

Efteruddannelse af pædagogiske medarbejdere samt 3. Indkøb af materialer, udstyr, inventar m.v. til opbygning af gode værkstedsmiljøer og aktivitetstilbud til målgruppen.

Fritidscenter Indre By/Christianshavn, gennemførte i foråret 2016 en brugerundersøgelse blandt sine fritids-, junior- og ungdomsklubmedlemmer, deres forældre og de pædagogiske medarbejdere for at afdække hvilke ønsker, behov og prioriteringer de havde i forhold til udviklingen af fritidscentrets klubenheder i de to bydele. Resultatet afspejler sig i Projekt Det Gode Klubliv, hvor der er lagt vægt på etableringen af værkstedsmiljøer for børn og unge med fokus på musik , teater, kreative linjer, medie/teknologi samt friluftsliv.

Fritidscentrets leder og seks pædagogiske teams vil desuden bruge Projekt Det Gode Klubliv til at skabe inkluderende og kompetenceudviklende læringsmiljøer for målgruppen med fokus på dannelse, udvikling og opdragelse. De kompetenceudviklende aktiviteter for børn og unge vil derfor blive gennemført indenfor og på tværs af de enkelte (aldersinddelte) klubenheder samt på tværs af bydele. Herved vil de unge samtidigt løbende knytte nye klubvenskaber og fastholde deres klubmedlemsskab.

Forventet projektresultat

Projekt Det Gode Klubliv vil ved udgangen af 2017 have sikret 2000 børn og unge (10-18 år) i Københavns Indre By og Christianshavn et attraktivt klubmiljø, hvor de på egne præmisser kan udfolde deres potentiale og udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer i fællesskab med jævnaldrende og understøttet af pædagogisk kvalificerede voksne. Samtidigt vil fritidscentret have forøget sit medlemstal med 300 nye medlemmer.

Projektet løber over de kommende år (2016-2018)

Forældrerådet og Fritidscenteret er i fuld gang med at søge fondsmidler, som er af afgørende betydning for at projektet kan gennemføres som planlagt over de kommende år. (2016-2018)