Pædagogisk grundlag

Alle medarbejdere her i Fritidscenteret brænder for pædagogik og udvikling af vores felt. Vi vil alle meget gerne have Jeres feedback, undrende spørgsmål og ideer, så vi hele tiden udvikler os, og ikke tager for givet at, I som forældre ”ved”, hvad vi mener, tænker og har på rygraden.

Vores pædagogik omhandler de socialiseringsprocesser vores medlemmer er optaget af i de år, de er i fritids- & juniorklub. Vores rum og aktiviteter er bygget op omkring det sociale, at vi alle kan bruge vores kompetencer til en aktivitet, uagtet hvem vi er. Den engelske term for pædagogik er social læring. Det er også den måde vi opfatter vores fag. At vores læringsrum omfatter de sociale aspekter. Retten til at være sig selv som individ og retten til at være lige meget ”værd” i de sociale fællesskaber er vigtige. At der er etiske og værdimæssige rammer, der gør at vi trives sammen. At empati, og evnen til at aflæse hinanden er i fokus i vores arbejde.

Når vores medlemmer starter hos os, er de ved at skulle gennemgå en udvikling i forhold til egen identitetsdannelse. En udvikling som i sig selv gør, at de er i en fase, som bevirker, at de retter deres opmærksomhed mod dem selv for at finde dem selv. Vi mener, at det er vigtigt, at vi støtter og hjælper dem i at kende rammerne, så alle kan være her. At vi er opmærksomme på, at de i deres udvikling er ved at nå til (12 års alderen), at deres refleksionsevne er fuldt udviklet og de er meget åbne for input. Input der både kan have en positiv karakter og en negativ karakter. Vi bestræber os på i hverdagen at agere som gode rollemodeller overfor de unge Desuden bruger vi meget tid på at have dialog omkring etiske og værdimæssige emner. Vi har på baggrund af netop vores pædagogiske fundament, ikke brug for en moppepolitik, da vores rammer omhandler respekt for hinanden og for forskelligheder

I takt med at verden bliver mere og mere globaliseret, udvides udfoldelsesmulighederne i forhold til privatliv, uddannelse, interessefællesskaber & arbejdsliv. I den globaliserede verden kommer vi i højere grad til at leve i forpligtende fællesskaber med andre lande og kulturer. Vi arbejder i klubben med en forståelse for hvorfor kendskab til egen kulturhistorie er vigtig. Vi mener, at dette er vigtigt i mødet med andre kulturer når det skal gøres med en imødekommenhed & respekt.

Vores traditioner og højtider vægtes højt i klubben da dette understøtter de processer som fordres i fællesskab og samspilsprocesser. Desuden vægtes netop egen rodfæstelse af kulturhistorie, i forhold til at rumme en globaliseret verden, og se positive muligheder i dette aspekt.

Vi som professionelle pædagoger, udfordres dagligt af at vores verden udvikler sig i lynfart. Vi står hele tiden over for at tilegne os ny viden og kompetencer for at kunne mestre og vejlede de unges problematikker og udfordringer

De unge i dag vokser op i et informationssamfund, hvilket gør, at de hele tiden skal forholde sig til omverden og de millioner af input de får hver dag. I takt med at informationsflowet er steget så kraftigt, er de unges identitetsdannelse blevet endnu mere kompleks. De unge skal både forholde sig til familien, nærmiljøet og verdenssamfundet i forhold til at ”finde” sig selv. Desuden skal de lære at navigere i et samfund hvor information og viden hele tiden fornyes, hvilket i sig selv kan være svært, når man er i gang med dannelsen af sin identitet og har brug for at spejle sig. Der er mange veje at spejle sig mod, så deres evne til at selektere input og være kritiske i forhold til egen personlighed, er yderst vigtig. Vi arbejder pædagogisk i forhold til at skabe rum, tillid og tryghed til at turde være kritiske i forhold til informationsflowet og mediernes påvirkning.

Vores daglige debat omhandler hele tiden at italesætte vores verden i forhold til de opfattelser og billeder, de unge hver især har. Italesætte at alle meninger og forståelser er lige gyldige, og at netop ved at vende verdensbilleder med hinanden, kan vi udvide vores egen lille meningsverden.

Vores grundlæggende ungesyn/pædagogik tager udgangspunkt i Thomas Ziehes mainstreamteorier. derudover har vi flere andre teoretiker inde over vores praksis, hertil kan nævnes: Illeris - Læring, Wlodkowski - Motivation, Sørlie - Social adfærd o.m.a. Vi bestræber os på at forholde teori op imod praksis og konkrete undersøgelser, så vi hele tiden udvikler vores pædagogik og grundlag.